เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ


แบบฟอร์ม UTK Pre-Talent


 • คู่มือการลงทะเบียนนักวิจัย TM  
 • หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานใน 
 • แบบฟอร์มประวัติผู้เชี่ยวชาญโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 • แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility (บุคลากร)   
 • แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility (สถานประกอบการ)  
 • รายงานเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาโครงการ Talent Mobility  
 • แบบฟอร์มวิเคราะห์ความต้องการบุคลากร Talent Mobility ของผู้ประกอบการ  
 • บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้เชี่ยวชาญ  
 • บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลเป็นความลับ  
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา  
 • แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับอาจารย์/นักวิจัย   
 • แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับสถานประกอบการ  
 • แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility   
 • แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับ TM Unit  
 • แบบรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการสำหรับอาจารย์/นักวิจัย  
 • แบบรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการสำหรับสถานประกอบการ  
 • แบบฟอร์มสรุปสิ้นสุดการร่วมโครงการ Talent Mobility Clearing House